Wikimedia Commons
Tak-sà tû cho-tet kung-hien ke mòi-thí chṳ̂-liau-khu, kîm-ha chúng-khiung yù 105,645,967 ke chhṳ-yù ke mòi-thí vùn-khien.
Kîm-ngit thù-phién
Kîm-ngit yáng-phién
Chhâm-kâ

 Tên-ngi̍p Khôi sîn ke fu-khiéu

Liù-lám?
Chhiáng ngì yung liá ya̍p táng-thèu chhìm ke khiông-é yu-phién ke lièn-kiet lòi liù-lám. Fôn-ngiàng ngì thin ngài-têu ke Feeds.
Yung?
Chhiáng ngì thu̍k ngài-têu ke thi ngi pái sṳ́-yung chṳ́-nàm, lí-hàng chhṳ-yù sṳ́-yung hia̍p-thin ke yêu-khiù. Ngì ya cho-tet yung chhiáng phe̍t-sà sông-chai thù-phién.
Phien-ngin?
Chhiáng ngì khon Category:Hàn-màng phien-ngin chhut lòi ke tûng-sî. Na he ngì yù fap-thu phien-ngin chhut he mak-ke tûng-sî, chhiáng ngì hi khì ke thó-lun-ya̍p thì-chhut.
Chhóng-chok?
Chhiáng ngì ngin-chṳ̂n ke thu̍k yit-ha ngài-têu ke Án-ngiòng kung-hien ngì ke chok-phín, liáu-kié lâu chhóng-chok yù siông-kôn ke sêu-sit.
Kien tô!
Discussion?
See the list of discussion pages.
Chhiáng ngì lòi-hi ngài-têu ke sa-khî liá-têu chhìm kien tô kung-hien ke fông-sṳt.
Hip-siong pí-soi
Hip-siong sông-chai to liá-têu, chhâm-kâ ngài-teu tak ngie̍t ke pí-soi, tet-tó lìn-kám, chai chhṳ yit-ha sîn ke chú-thì! Ap liá-têu liáu-kié kien-tô!
Chhèu-tiám

Na he ngì he thèu yit pái lòi liá-têu, ngì cho-tet siên khon «thi̍t-set thù-phién», «yù-mì thù-phién» fe̍t-chá «chui hó ke thù-phién». Ngì ya cho-tet chhai «Ngin-sṳt ngài-têu ke hip-siong sṳ̂-fu» lâu «Ngin-sṳt ngài-têu ke va̍k thù sṳ̂-fu» tú hi khon ngài-têu chôn-kâ tén-khip kung-hien-chá ke chok-phín. Ngì khó-nèn voi tui «ngièn-thu thù-phién» yù him-chhi.

Nui-yùng